Podmienky ochrany osobných údajov

Ďakujeme za dôveru a voľbu využívať služby a produkty spoločností VASTER s.r.o. a EDUFYT s.r.o. Vaša dôvera je pre nás kľúčová a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje používame a chránime.

1. Kto sme a naše kontaktné údaje (SPOLOČNÝ PREVÁDZKOVATEĽ)

VASTER s.r.o., Belinského 18, Bratislava 851 01, IČO: 50 108 867 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108811/B

a

EDUFYT s.r.o., Belinského 18, Bratislava 851 01, IČO: 54 266 688 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108811/B

(ďalej iba “Spoločný prevádzkovateľ”)

Spoločný prevádzkovateľ poskytuje prevádzkuje webové sídlo www.edufyt.sk

Spoločný prevádzkovateľ je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na prostredníctvom e-mailu na edufyt.sk@gmail.com, telefonicky: +421 902 140 771, alebo písomne na adrese spoločnosti. Obálku označte nápisom „podnet Ochrana osobných údajov“.

2. Ktoré údaje spracúvame

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov. Spracúvame iba štandardné osobné informácie alebo online sieťové identifikátory, od našich zákazníkov, dotknutých osôb alebo o našich zákazníkoch a dotknutkých osobách v minimálnom možnom rozsahu a podľa toho, ktoré služby alebo produkty využívajú, a to najmä nasledovné osobné údaje v týchto účeloch:

● Informácie potrebné pre vybavenie objednávky a komunikáciu s prevádzkovateľom
Nežiadame súhlas, ide o spoločný oprávnený záujem. Spracúvame o našich zákazníkoch údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky fyzických osôb v (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, číslo mobilného telefónu, adresa doručenia, a záznam o objednanom Kurze). Nežiadame súhlas pri spoločnej komunikácii v akejkoľvek forme.

● Vytváranie databázy Zákazníkov a Účastníkov
Nežiadame súhlas, ide o spoločný oprávnený záujem. Spracúvame údaje ako je meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa, záznam o objednanom Kurze, profesné informácie, poznámky užívateľa

● Vytváranie databázy Partnerov (dodávateľov)
Nežiadame súhlas, ide o spoločný oprávnený záujem. Spracúvame údaje ako je meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa, profesné informácie, poznámky užívateľa, fotografie, resp. videozáznam podobizňe

● Marketingová komunikácia
Nežiadame súhlas, ak ide o náš oprávnený záujem priameho marketingu ( posielanie obchodných a marketingových ponúk našim klientom, s ktorými sme už v obchodnom styku, spracúvanie foto-video-audio záznamov na našich udalostiach a ich následné marketingové využitie na web stránke a sociálnych sieťach, a iných propagačných materiáloch nás a našich sprostredkovateľov)

Žiadame súhlas, ak chceme zasielať obchodné ponuky neklientom, návštevníkom a iným dotknutým osobám ,potenciálnymi zákazníkom. (napr. newsletter) zhromažďujeme ich základné identifikačné a kontaktné údaje ohľadom zasielania informačných materiálov o produktoch a službách (ako napríklad meno, priezvisko, emailový kontakt zákazníka). Súhlas žiadame aj pre účely pop-up komunikačných okien na webovskom sídle.

● Reklamácie
Nežiadame súhlas, ide o spoločný oprávnený záujem. Spracúvame o našich zákazníkoch údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie reklamácie (ako napríklad meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt a emailový kontakt zákazníka)

● Webstránka (e-shop) a jej formuláre a iné formuláre (google formulár, fyzický formulár..)
Nežiadame súhlas, ide o spoločný oprávnený záujem, ak naša spoločnosť získava osobné údaje potencionálnych zákazníkov, či zákazníkov prostredníctvom formulárov vo fyzickej a elektronickej podobe. (Prostredníctvom registrácie alebo vyplnením záujmu o konkrétnu službu si môže zákazník objednať služby našej spoločnosti, alebo poslať dopyť po informáciách. Prostredníctvom registrácie si užívateľ našej stránky môže vytvoriť svoj profil a prezentovať seba, alebo svoje podnikanie. Používame aj fyzické formuláre o účasti na našich udalostiach a google formuláre pre prihlasovanie sa na naše udalosti.)

● Analytika online správania návštevníkov našich stránok
My ako poskytovateľ, v niektorých situáciách aj náš sprostredkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb a personalizácie ponuky zber sieťových identifikátorov a pre účely svojej prezentácie aj súbory cookies. Nevyhnutné cookies sú potrebné na zobrazenie a beh webovej stránke a nie je vyžadovaný-nutný Váš súhlas. Ostatné, nie nevyhnutné cookies , ktorých účelom je anonymné sledovanie návštevnosti a správania užívateľov našich webových stránok (napr. analytické a marketingové ) sa budú aktivovať iba po Vašom súhlase.

3. Ako údaje používame

Osobné údaje našich zákazníkov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä:

● v súvislosti a na základe plnenia uzatvorenej zmluvy a poskytnutia služby či dodania objednaného produktu, najmä na účel jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie a zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by nám znemožnilo uzavrieť zmluvu so zákazníkom;

● v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a monitorovanie štandardne vysokej kvality nami poskytovaných služieb a produktov a tým na zabezpečenie Vašej spokojnosti, ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;

● v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnej vnútornej administratívy osobných údajov zákazníkov

● v súvislosti so zasielaním obchodných a marketingových ponúk zákazníkom, na základe našich oprávnených záujmov, ktorými je dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti – rentability poskytovaných služieb a predávaných produktov, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách o našich službách a produktoch (vrátane prezentácie na sociálnych sieťach); a

● na základe výslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na účel bližšie uvedený v samotnom znení súhlasu.

Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme.

4. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

V rámci spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom spracúvame osobné údaje vrámci EÚ. V prípade spracúvania osobných údajov našimi sprostredkovateľmi môže v niektorých prípadoch dochádzať k ich prenosu vrámci EÚ, prípadne do krajín mimo územie Európskej Únie so zaručenou a primeranou úrovňou ochrany, v zmysle čl. 45 nariadenia. (napr. náš sprostredkovateľ poskytujúci služby newslettru - Mailchimp môže spracúvať osobné údaje v databázach v datacentrách v Spojených štátoch Amerických. Iný príklad, naši zahraniční lektori pochádzajúci z krajín mimo EÚ spracúvajú prezenčky vo svojich dátových úložiskách mimo EÚ, no s primeranou úrovňou ochrany)

5. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Z našej strany nedochádza k automatickému rozhodovaniu na základe automatického spracúvania osobných údajov v zmysle článku 22 GDPR. Automatizáciu máme nastavenú iba v analytike návštevnosti našej stránky a pri emailovej službe používanej pre účely komunikácie (posielanie/neposielanie newslettrov podľa udeleného súhlasu, posielanie notifikácií a sms správ na základe súhlasu)

6. Ako údaje zdieľame

Osobné údaje zákazníkov zdieľame vždy len spôsobom akým nám to právne predpisy umožňujú a na základe príslušných zmlúv zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov.

6.1. Naši sprostredkovatelia

Osobné údaje zdieľame s týmito kategóriami sprostredkovateľov:

1. Hosting web (e-shop) platformy
2. Účtovné a ekonomické služby.
3. Správa web (e-shop) platformy
4. Dodávatelia školení (externí fyzioterapeuti, tréneri…)
5. Poskytovateľ chatu na web-stránke
6. Poskytovateľ analytiky online správania návštevníkov stránky
7. Poskytovateľ e-mail služby - newsletter

Osobné údaje zdieľame v závislosti od konkrétnych okolností a účelu na základe (i) Vášho súhlasu, (ii) našich oprávnených záujmov – rentability služieb a (iii) oprávnených záujmov na efektívnu vnútornú administratívu zákazníkov

6.2. Iní príjemcovia

Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:
● Dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy ( napr. daňový úrad, komora fyzioterapeutov..)
● Uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia,
● Postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov,
● Ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich zákazníkov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.
● Vždy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.

7. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako náš zákazník a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) osobne v sídle spoločnosti, (ii) telefonicky na: +421 915 223 599 (iii) elektronicky e-mailom edufyt.sk@gmail.com, alebo (iv) aj písomne na adresu sídla spoločnosti.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti.

8. Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špeci kovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osob- ných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi.
Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať voči spracúvaniu
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane pro lovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.
Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

9. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré o zákazníkoch spracúvame získavame v prvom rade priamo od našich zákazníkov. Tieto pritom môžeme od zákazníkov získavať priamo.

10. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Osobné údaje zákazníkov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:
a) na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
b) z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
c) z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
d) z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;

11. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 25. 5. 2018

Dávame do pozornosti, že Vaše osobné údaje získané a spracúvané na marketingové účely do 25.5.2018 budeme po tomto dátume a v súlade s týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu - priamy marketing, resp. rentabilita poskytovaných služieb a predávaných produktov. Naša spoločnosť Vás na účel priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky, prostredníctvom automatického volacieho systému či inou dostupnou formou. Voči takémuto spracúvaniu máte podľa bodu 5 f) týchto pravidiel garantované právo namietať.

12. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.

13. Technicko-organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov

Zaväzujeme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.