Podmienky používania

Obsah stránok

Prevádzkovateľ a vlastník portálu edufyt.sk je VASTER s.r.o., Belinského 18, Bratislava 851 01 Bratislava, IČO: 50 108 867, ďalej len "prevádzkovateľ". Portál slúži na predaj kurzov, prezentáciu osôb a informácií zaoberajúcimi sa športom, cvičením, terapiou a zdravým životným štýlom, s cieľom umožniť návštevníkom čítať články overených odborníkov, ako aj rýchlo vyhľadať a kontaktovať odborníka, ako napr. trénera alebo terapeuta.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Prevádzkovateľ stránok neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu dokumentov a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto dokumentov a informácií na týchto stránkach. Akékoľvek využitia vzoru, dokumentu alebo informácie je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Autorské práva

Pre potreby užívateľa sú na portáli www.edufyt.sk dostupné všetky uverejnené informácie týkajúce sa prezentácie odborníkov formou profilov, alebo ich autorských článkov. Je však zakázané tieto informácie vo forme uvedenej na týchto stránkach publikovať na iných internetových stránkach alebo v tlačenej forme bez písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto stránok. Prevádzkovateľ sa v prípade porušenia bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou nevynímajúc.

Právo zmeny stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky

Kliknutím najmä na logá alebo odkazy, prípadne iné odkazy uvedené na stránkach www.edufyt.sk, je možné opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah alebo informácie v nich uvedené.

Podmienky používania

Na portáli sa zakazuje propagovať:
Výrobu, predaj a obchod s úradnými dokumentmi, preukazmi alebo ich falzifikátmi,
Prostitúciu a obchodovanie s ľuďmi,
Omamné a psychotropné látky, mäkké aj tvrdé drogy, alebo iné návykové látky
Tovar a služby v rozpore s platnou legislatívou v Slovenskej Republike.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť ľubovoľný obsah ak porušuje podmienky používania portálu alebo ak jeho obsah je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej Republiky alebo v rozpore s dobrými mravmi.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté používaním portálu www.edufyt.sk.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť užívateľov portálu www.edufyt.sk
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a inovovať služby portálu čo môže mať za následok krátkodobú nedostupnosť služieb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Vývoj a prevádzkovanie

Portál je vyvíjaný a prevádzkovaný spoločnosťou Nippon Group s. r. o., Obchodná 26, 811 26 Bratislava. Akékoľvek komponenty portálu, zdrojové kódy a používané technológie, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Vaster s.r.o., okrem tých, ktoré sú licencované takými licenciami, ktoré umožňujú voľné šírenie týchto komponentov.